Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Kněževes

2. Důvod a způsob založení

Obec Kněževes vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 1. 1. 1991 Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec Kněževes

  • Finanční výbor zastupitelstva
  • Kontrolní výbor zastupitelstva
  • Komise školská, kulturní a sociální
  • Komise informační
  • Komise pro rozvoj obce a životního prostředí

 4. Kontaktní spojení

Obec Kněževes
U Národního výboru 62
252 68 Středokluky
Telefon: +420 220 950 633
E-mail: obecknezeves@seznam.cz
www: www.knezeves.cz
ID datové schránky: 6bjak9s

4.1. Kontaktní poštovní adresa

U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 8:00  -  12:00, 13:00  -  16:30
Středa: 8:00  - 12:00, 13:00  - 17:30

4.4. Telefonní čísla

+420 220 950 633

4.5. Čísla faxu

Fax není využíván.

4.6. Adresa internetové stránky

www.knezeves.cz

4.7. Adresa e-podatelny

Emailem: obecknezeves@seznam.cz
Online: www.knezeves.cz/e-podatelna/

4.8. Další elektronické adresy

obecknezeves@seznam.cz

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s. Kladno
Číslo účtu: 0388182399/0800

6. IČ

00241377

7. Plátce daně z přidané hodnoty - DIČ

 Obec Kněževes není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska
Obecně závazné vyhlášky
Usnesení zastupitelstva
Územní plán

8.2. Rozpočet

Návrhy rozpočtů obce
Závěrečný účet obce

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00  -  12:00, 13:00  -  16:30
Středa: 8:00  - 12:00, 13:00  - 18:00

10. Příjem žádostí a dalšich podání

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Stejné jako v bodě 9.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

11.2. Vydané právní předpisy

Obec Kněževes vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností. 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Kněževes poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Výroční zprávy (dle zák. č. 106/1999 Sb.)

Poskytnuté informace

1/2021

Odpověď zveřejněna dne: 17.3.2021

Odpověď na žádost o sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

1. Obecní úřad v Kněževsi poskytoval bezplatné připojení k internetu cca před 15 lety zřízením internetového centra v prostorách obecního úřadu.
2. Postupem času o tuto službu nebyl zájem, takže bylo internetové centrum zrušeno. Občané mají možnost připojení přes kabelovou TV, O2 a KL-Free ze svých domovů.

1/2022

Odpověď zveřejněna dne: 19.1.2022

Odpověď na žádost o sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Vážení, od žádného z uvedených dodavatelů jsme v říjnu 2021 energie neodebírali.

2/2022

Odpověď zveřejněna dne: 4.5.2022

Odpověď na žádost o sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - Žádost o informace ohledně legálního způsobu boje:

Vážená paní, žádáte mne o zodpovězení Vámi stylizovaných otázek ohledně "legálního způsobu boje."

Tyto otázky jsou takového rozsahu, který by vyžadoval zpracování odborníkem jak na válečné situace, genocidu, židovskou guerillu, válečné zločiny, tak na otázky získávání vojenských hodností, akademických titulů i otázky beztrestných vražd atd. a já skutečně nejsem schopen fundovaně odpovědět. To by vyžadovalo obsáhlé přezkoumání a vyhodnocení celé problematiky skupinou odborníků a jejich práci samozřejmě finančně ohodnotit. I tak může mít každý z těchto lidí na danou problematiku rozdílný pohled, který demokratický režim nezakazuje.

Svobodný přístup k informacím neznamená takovéto odborné posuzování, ale zpřístupnění informací, které se týkají činnosti obce jako takové v její samostatné i přenesené působnosti a ne posuzování celostátní i mezinárodní politické situace.