Hřbitov

Provozovatelem i správcem veřejného pohřebiště v naší obci je Obec Kněževes, která správou a údržbou hřbitova pověřila pana Milana Rývoru.

Milan Rývora - správce hřbitova:
Telefon: +420 602 476 560
Email: milan.ryvora@gmail.com

Obec Kněževes má dále uzavřeny smlouvy s firmou Josef Veselý – Pohřební služba, Úzká 73, Horoměřice a s firmou Pohřební ústav Jiří Kapitán s.r.o., Karlovotýnská 1082/7, Rudná, které poskytují na žádost nájemce nebo vlastníka hrobového zařízení či hrobky doplňkové služby, které nejsou kalkulovány v ceně nájmu za hrobové místo, jako například:

a)    manipulace se zetlelými, nezetlelými i zpopelněnými lidskými ostatky v rámci pohřebiště,
b)    výkopové práce související s pohřbením nebo exhumací,
c)    pohřbívání,
d)    provádění exhumací,
e)    ukládání lidských ostatků,
f)     údržba a úprava hrobových míst.

O přidělení nového hrobového místa na místním hřbitově mohou na základě rozhodnutí zastupitelstva obce žádat pouze osoby, které jsou v naší obci přihlášeny k trvalému pobytu.

Do konce letošního roku musí být uzavřeny nové smlouvy o nájmu hrobového místa (nejen nově přidělovaných hrobových míst, ale i již pronajatých), které budou uzavírány na dobu 10 let a jejichž účinnost bude od 1. 1. 2023.

Stávající nájemci, kteří mají bydliště v naší obci, budou vyzváni, aby se dostavili k uzavření nové smlouvy na obecní úřad. Nájemcům s bydlištěm mimo Kněževes, bude smlouva zaslána poštou nebo elektronicky (e-mailem).

Došlo-li v průběhu trvání nájmu k úmrtí nájemce hrobového místa, právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil. Není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Pokud právo nájmu hrobového místa přešlo na dědice, je povinen se prokázat usnesením dědického soudu.

Osoba, na níž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště.

Seznam dokumentů

Název
Řád veřejného pohřebiště Obce Kněževes [PDF, 191.9 kB, Změněno: 1. 1. 2019]