Navigace

Obsah

  
Návrh rozpočtu Mateřské školy Kněževes na rok 2019
1. Výnosy      
  Částka v Kč
602 0310 Školné 148 000
672 0333 Obecní dotace na provoz 323 000
241 0012 Účet rezervního fondu (ke dni 31.10.2018) 153 000
    Dary rodičů bez TP 0
    Výnosy celkem 624 000
       
       
       
       
       
       
2. Náklady      
  Částka v Kč
501 0310 Knihy 10 000
501 0311 Noviny, předplatné tisku 10 000
501 0330 DDHM (nábytek, el.spotřebiče) 82 000
501 0341 Spotřební materiál 93 500
501 0346 Pracovní a ochranné pomůcky 3 000
501   Spotřeba materiálu 198 500
       
502   Vodné 12 000
502 0300 Elektřina 60 000
502 0310 Plyn 50 000
502   Spotřeba energie 122 000
       
511 0300 Opravy a udržování 112 000
       
518 0330 Zpracování dat (účetní) 64 000
518 0331 Telefon (vč. Internetu) 18 000
518 0333 Služby pošt 2 000
518 0340 Ostatní služby 60 000
    Odvoz odpadů 4 000
    Pojištění 11 000
518   Služby 159 000
       
521 0310 Dohoda o provedení práce – dovoz jídla 22 500
549 0335 Bankovní poplatky 10 000
       
    Náklady celkem 624 000
       
       
       
       
       
       
    Závazné ukazatele:  
       
501 0330 DDHM  
501 0341 Spotřební materiál  
502   Spotřeba energie  
518 0330 Zpracování dat  
518 0340 Ostatní služby  
       
    Ředitelka mateřské školy je povinna čerpání nákladů na závazné ukazatele průběžně sledovat a vyhodnocovat dvakrát ročně k 31. 5. a k 30. 11. V případě, že na základě této analýzy (zvýšení cen materiálu a služeb, náhlá potřeba doplnění vnitřního vybavení školy) lze očekávat jejich překročení oproti plánu, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu projednat se starostou obce, aby zastupitelstvo obce Kněževes mohlo rozhodnout o případné úpravě finančního plánu mateřské školy.  
       
       
    Projednáno a schváleno v zastupitelstvu obce Kněževes dne 19. 11. 2018 – viz Usnesení ZO č.  
       
    V Kněževsi dne 20. 11. 2018  
       
       
    Stanislav Kettner, v.r.  
    starosta obce  
       
    Mgr. et Bc. Niké Slabová, v.r.  
    ředitelka mateřské školy