Navigace

Obsah

Rozpočet  Mateřské školy Kněževes na rok 2017            
1. Výnosy            
SÚ    AÚ        Částka v Kč
602    0310    Školné    121 000
672    0333    Obecní dotace na provoz    291 500
241    0012    Účet rezervního fondu (ke dni 31.10.2016)    89 000
        Dary rodičů bez TP     0
        Výnosy celkem    501 500
            
            
            
            
            
            
2. Náklady            
SÚ    AÚ        Částka v Kč
501    0310    Knihy    10 000
501    0311    Noviny, předplatné tisku    10 000
501    0330    DDHM (nábytek, el.spotřebiče)    70 000
501    0341    Spotřební materiál    60 000
501    0346    Pracovní a ochranné pomůcky    3 000
501        Spotřeba materiálu    153 000
            
502        Vodné    12 000
502    0300    Elektřina    60 000
502    0310    Plyn    50 000
502        Spotřeba energie    122 000
            
511    0300    Opravy a udržování    80 000
            
518    0330    Zpracování dat (účetní)    55 000
518    0331    Telefon (vč. Internetu)    18 000
518    0333    Služby pošt    2 000
518    0340    Ostatní služby    30 000
        Odvoz odpadů    4 000
        Pojištění    11 000
518        Služby    120 000
            
521    0310    Dohoda o provedení práce – dovoz jídla    16 500
549    0335    Bankovní poplatky    10 000
            
        Náklady celkem    501 500
            
            
            
            
            
            
        Závazné ukazatele:    
            
501    0330    DDHM    
501    0341    Spotřební materiál    
502        Spotřeba energie    
518    0330    Zpracování dat    
518    0340    Ostatní služby    
            
        Ředitelka mateřské školy je povinna čerpání nákladů na závazné ukazatele průběžně sledovat a vyhodnocovat dvakrát ročně k 31. 5. a k 30. 11. V případě, že na základě této analýzy (zvýšení cen materiálu a služeb, náhlá potřeba doplnění vnitřního vybavení školy) lze očekávat jejich překročení oproti plánu, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu projednat se starostou obce, aby zastupitelstvo obce Kněževes mohlo rozhodnout o případné úpravě finančního plánu mateřské školy.    
            
            
        Vyvěšeno: 23. 11. 2016    
            
            
            
            
        Stanislav Kettner, v.r.    
        starosta obce    
            
        Mgr. et Bc. Niké Slabová, v.r.    
        ředitelka mateřské školy