Navigace

Obsah

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Žijeme v obci Kněževes“

Pro školní rok 2017 – 2018

Platný od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

 1. Identifikační údaje školy

 

Název školy: Mateřská škola Kněževes, okres Praha – západ

Adresa školy: Na Hlavní silnici 155, 252 68 Kněževes

IČO: 75146886

Telefon: 220 516 460

e-mail: msknezeves@centrum.cz

webové stránky: www.msknezeves.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol: 8. 7. 2009

Zřizovatel: obec Kněževes

Ředitelka školy: Mgr. et Bc. Niké Slabová

IZO: školní jídelna – výdejna, 181 003 546

ŠVP zpracován: pedagogický kolektiv

 

 

 1. Obecná charakteristika školy

 

Mateřská škola Kněževes vznikla jako přístavba nad stávajícím zdravotním střediskem v obci Kněževes v roce 2009. Škola zaujímá celé první patro této budovy a má samostatný vchod ze zadní části budovy. Nachází se zde dvě samostatné herny, jedna s kapacitou 25 dětí, druhá s kapacitou 20 dětí. U každé herny jsou situovány toalety, umývárny a sprcha pro příslušný počet dětí. Dále je součástí školy kuchyňka pro přípravu svačin a výdej obědů a přípravna pro výdej svačin a obědů ve druhém oddělení. Technické zázemí je tvořeno šatnou a WC pro personál školy, dvěma šatnami dětí, dvěma úklidovými místnostmi a komorou. Škola má svůj vlastní výtah a je proto bezbariérová.

Ke škole náleží přilehlá zahrada osazená mnoha herními prvky, bezpečnostními povrchy pod průlezkami, pískovištěm a velkou část zahrady tvoří udržovaný trávník a keře či stromy. Na zahradě je k dispozici zahradní domek k uskladnění hraček, zahradní sprcha, dostatečné množství stolů a laviček. Hygienické zázemí (WC s umývárnou) pro pobyt na zahradě je umístěno v přízemí budovy.

Mateřská škola Kněževes je školou s výdejnou; nemá svoji vlastní školní jídelnu a hlavní jídla dováží z ISŠ Stanislava Kubry ve Středoklukách.

 

Velmi úzká spolupráce je navázána mezi školou a obcí Kněževes (pravidelné využití Kulturního domu či fotbalového hřiště) a mnoha organizacemi a spolky v obci či regionu (např. Spolek Havlíček, Svaz dobrovolných hasičů, Obecní knihovna). Škola využívá i nabídek soukromníků v obci k návštěvě domácích a hospodářských zvířat či využívání pozemků k různým aktivitám.

 

Ve škole jsou zřízeny dvě třídy – třída Soviček (25 dětí) a třída Žabiček (20 dětí). Do třídy Žabiček jsou na začátku školního roku umístěny nejmladší děti. Vybavení třídy hračkami, nábytkem a ostatním příslušenstvím odpovídá nejmladší věkové kategorii. Ve třídě jsou uplatňovány prvky programu Začít spolu, předpokládá se větší zapojení rodičů v období adaptace i později. Ve třídě Žabiček je umístěna interaktivní tabule. Ve třídě Soviček jsou umístěny děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a dále mladší, do počtu 25. Nábytek a didaktické pomůcky odpovídají uvedené věkové kategorii. Pedagogická práce ve třídě Soviček je zaměřena na podporu samostatnosti a režim dne je přizpůsoben tak, aby byl dostatek času na přípravu předškoláků. Pokud je dítě přijato v průběhu školního roku na uvolněné místo, pak je zařazeno do třídy, kde volné místo vzniklo.

 

 1. Podmínky vzdělávání

 

3.1 Věcné podmínky

 

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd. dle příslušného předpisu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Škola disponuje dvěma třídami o kapacitě 25, resp. 20 dětí. Na každou ze tříd navazuje samostatná umývárna s WC, šatna a přípravna.

 • Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.

 • Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno.

 • Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.

 • Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli je shlédnout i jejich rodiče. K prezentaci dětských prací jsou rovněž využívány veřejně přístupné vývěsky v obci, výloha místního obchodu a dětské práce rovněž pravidelně poskytujeme dalším organizacím a spolkům v obci při pořádání plesů, výstav a podobně. Je dbáno na dodržování zákonů o ochraně osobních údajů.

 • Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a didaktické aktivity. Škola dále ve spolupráci s obecním úřadem využívá prostory Kulturního domu Kněževes k pohybovým aktivitám, zejména za nepříznivého počasí, dále k pořádání divadelních a dalších akcí a k pořádání tradiční Vánoční besídky.

3.2 Životospráva

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Obědy jsou dováženy z vývařovny ISŠ Stanislava Kubry ve Středoklukách. Přesnídávky a svačiny jsou připravovány v přípravnách. Škola informuje o alergenech v jídlech obsažených v souladu s platnou legislativou na jídelním lístku.

 • Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě mateřské školy apod.)

 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Pobyt venku je realizován prostřednictvím vycházek v obci (za dodržení veškerých bezpečnostních opatření), návštěvy zajímavých míst v obci a blízkém okolí, sportovní hřiště, dětská hřiště v obci, naučná stezka obcí apod. K odpolednímu pobytu slouží zahrada školy – s ohledem na průběžné vyzvedávání dětí ze školy.

 • Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. Třídy jsou uzpůsobeny svým vybavením a rozmístěním nábytku k pohybovým hrám – poskytují dostatek prostoru.

 • V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání v době klidu po obědě krátce odpočívají a dále se pak věnují předškolní přípravě dle individuálních schopností, možností, dle pokynů z odborných pracovišť a za podpory didaktických materiálů poskytovaných školou.

 • Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Škola pořádá besedy, přednášky a vzdělávací programy na toto téma dle aktuálních možností a v souladu s aktuálními integrovanými bloky.

 

3.3 Psychosociální podmínky

 

 • Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně.

 • Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. Během adaptačního období (dle potřeb dětí a rodičů se jedná o různě dlouhou dobu) mohou rodiče dle svého uvážení pobývat s dítětem ve škole, účastnit se programu a poskytovat dítěti zázemí při seznamování s novým prostředím.

 • Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Děti mají v rámci možností možnost zvolit si, zda se řízené činnosti zúčastní a v jakém rozsahu.

 • Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.

 • Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.

 • Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. Pokyny jsou dle možností doplňovány piktogramy či jinými neverbálními prostředky.

 • Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná.

 • Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Děti jsou vedeny k zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

 • Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako odsudků. Přednost má pozitivní motivace.

 • Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají důvěryhodně a spolehlivě (autenticky).

 • Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).

 • Škola zřizuje místo školního asistenta v rámci projektu Šablony pro mateřskou školu Kněževes, okres Praha západ.

 

3. 4 Organizace vzdělávání

 

 

 • Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.

 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, pohybové chvilky, pohybové hry.

 • Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

 • Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.

 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Viz. 3.3 Psychosociální podmínky.

 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. Spontánní aktivity jsou podporovány výběrem didaktických pomůcek, prostřednictvím podnětného prostředí a motivační činností pedagogů.

 • Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.

 • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě

a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp. Děti nejsou nuceny k činnostem, do kterých se nechtějí zapojovat, pokud to umožní organizační a bezpečnostní požadavky.

 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.

 • Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod.

 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Děti mají možnost vyjadřovat se k činnostem, jež jsou plánovány. Rovněž rodiče jsou vyzýváni k zapojování se do činnosti školy.

 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).

 • Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. Děti z obou tříd jsou spojovány do jedné třídy pouze v čase ranních příchodů do 8 hod a v době odpoledních odchodů v době po 16 hod. Děti z obou tříd spolu dále tráví čas při pobytu venku, na hřišti, na zahradě školy a při mimořádných příležitostech, jako jsou oslavy, divadelní představení, besídky apod.

 • Povinné předškolní vzdělávání plní děti ve třídě Soviček v posledním ročníku předškolního vzdělávání. Podmínky časového rozpětí povinného vzdělávání, uvolňování či omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání jsou stanoveny ve školním řádu.

 •   V případě přijetí dětí ve věku od 2 do tří let škola přizpůsobuje veškeré podmínky vzdělávání této věkové kategorii. Ve spolupráci se zřizovatelem došlo k úpravě herních prvků, vybavení tříd i hygienického zázemí ve třídě Žabiček a v prostorách zahrady tak, aby odpovídaly potřebám uvedené věkové kategorie. Jedná se o podmínky věcné, hygienické, životospráva a stravování, psychosociální podmínky a organizace vzdělávání. Veškerý personál se v rámci svého dalšího vzdělávání věnuje osobnostnímu rozvoji právě v otázce práce s věkovou kategorií dětí mladších 3 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE KNĚŽEVES

 

 

 

 • 07,00 – 08,30 scházení dětí, hry podle volby a přání dětí

 

 • 08,00 – 09,00 ranní hry, komunitní kroužky, jazykové chvilky, ranní cvičení, hygiena, svačina

 

 

 • 09,00 – 10,00 individuální a skupinové didaktické činnosti v souladu s tématem integrovaného bloku

 

 • 10,00 – 12,00 pobyt venku – na zahradě, vycházky v rámci obce

 

 

 • 12,00 – 12,30 hygiena, oběd

 

 • 12,30 – 14,30 hygiena, odpočinek, předškoláci po krátkém odpočinku klidové činnosti, předškolní příprava

 

 

 • 14,30 – 15,00 hygiena, svačina, hry

 

 • 15,00 – 17,00 odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností – výtvarné činnosti, smyslové hry, jazykové chvilky), pobyt venku

 

 

 

3.5 Řízení mateřské školy

 

 • Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

 • Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek.

Rodiče jsou pravidelně informováni prostřednictvím mailové pošty, dále pak sděleními zveřejněnými na přístupných místech ve škole. S veřejností komunikuje škola prostřednictvím vývěsek v obci, prostřednictvím místního zpravodaje a prostřednictvím jednotlivých spolků. Každá třída má dále zřízenu svoji vlastní mailovou adresu a rodiče informuje dle potřeby. Každá ze tříd má rovněž zřízenu v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů fotogalerii přístupnou pouze rodičům dětí.

 • Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Pedagogický sbor se schází k pravidelným pedagogickým radám, z nichž jsou pořizovány zápisy.

 • Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

 • Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Rodiče mohou trávit dle svých možností a dle svého zájmu ve škole svůj volný čas, a to jak ve třídách, tak na zahradě školy. Rodiče se dále účastní výletů a dalších akcí, pořádaných školou.

 • Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.

 • Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy

pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění

 

 • Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou

odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují.

 • Pedagogický sbor, resp. pracovní tým, funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel.

 • Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

 • Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se proto zaměřuje na oblasti, které vedou k posílení cílů stanovených v ŠVP PV. O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků je veden přehled.

 • Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. V každé ze tříd pracují dvě kmenové učitelky, ke spojování tříd dochází pouze v okrajových hodinách provozní doby.

 • Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se

společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).

 • Škola disponuje dle normativů pedagogickými pracovníky ve výši 3,5 úvazku. Pracovní doba pedagogů na jednotlivých třídách odpovídá těmto možnostem.

3.7 Spoluúčast rodičů

 • Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Ve třídě Žabiček jsou v této oblasti uplatňovány prvky programu Začít spolu – ranní aktivity pro rodiče s dětmi, společná tvorba Žabího deníku, výlety rodičů s dětmi a s pedagogy apod.

 • Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. O mimořádných záležitostech jsou vedeny záznamy.

 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.

 • Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. K pravidelnému informování slouží mailová komunikace školy, třídní mailové adresy, nástěnky a dále osobní rozhovory a pohovory při předávání dětí.

 • Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

 • Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; organizuje dle svých aktuálních možností besedy s odborníky, zprostředkovává orientační vyšetření předškoláků, navštěvujeme pravidelně místní Základní školu Středokluky apod.

 • Ve třídě Žabiček je spolupráce s rodiči pojata přímo při naplňování výchovně vzdělávacích cílů ŠVP PV. Ve třídě probíhají během celého roku dva projekty inspirované metodikou Začít spolu. Jedná se o společné plnění ranních úkolů rodičů s dětmi při příchodu do třídy. Cílem tohoto projektu je adaptace nejmenších dětí na prostředí mateřské školy a na nároky na děti ve škole kladené, a to za laskavé podpory a spolupráce rodiče. Dále zde probíhá projekt Žabka Kuňkalka na víkendy do rodin. I zde je cílem projektu usnadnění adaptace dítěte na prostředí mateřské školy. Rodina si vezme třídního maskota na víkend domů a dle předloženého deníku dítě při pondělním ranním kruhu vypráví, co během víkendu zažilo. Jde o rozvíjení komunikačních dovedností formou, která je pro dítě přirozená.

 • Ve třídě Soviček jsou rodiče v rámci rozvoje předčtenářských dovedností zapojeni do pravidelného předčítání pohádek a příběhů. Dále je rodičům umožněn přístup přímo do výchovně vzdělávacího procesu v projektu Na jeden den učitelem. Rodič má možnost vytvořit pro děti zajímavý program a za spolupráce s pedagogem jej s dětmi uskutečnit.

 

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Hlavní myšlenkou tohoto vzdělávacího programu je pomoci z dětí vychovat „občánky“, kteří se budou cítit být součástí naší vesnice či našeho regionu. Toho bychom chtěli dosáhnout prostřednictvím co nejširší nabídky nejrůznějších aktivit (v rámci výchovné a vzdělávací činnosti ve školce) provozovaných na nejrůznějších místech a ve spolupráci s nejrůznějšími subjekty v obci. Samozřejmým cílem je podpora rozvoje všestranné osobnosti dítěte, které je na konci předškolního vzdělávání připraveno na vstup do školy. Při realizaci se škola maximálně přizpůsobuje vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá, aby tato specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována.

Třídní vzdělávací program realizovaný prostřednictvím integrovaných bloků vzniká pro každou třídu zvlášť, tak aby byly respektovány individuální možnosti jednotlivých dětí. Společným jmenovatelem pro obě třídy jsou témata jednotlivých integrovaných bloků.

 

Forma realizace vzdělávacího programu

 

Vzdělávací program je realizován prostřednictvím Integrovaných bloků. Integrované bloky jsou rozvržené jako čtrnáctidenní. Téma je stanovené tak, aby vzdělávací nabídka zahrnovala výtvarné, pracovní, sportovní i hudební aktivity, aby se na ně mohly navázat řečové a jazykové chvilky, četba literatury, vycházky a návštěvy v obci i případné výlety.

 

Metody uplatňované ve vzdělávacím programu

 

 • Individuální činnosti – v ranních a odpoledních hodinách, v hernách, na zahradě, k dispozici jsou veškeré hračky i mnohé výtvarné pomůcky; dále při odpočinku (nahrazuje spánek po obědě u předškoláků a nespících dětí) – zde pod vedením pedagoga

 • Hromadné činnosti – uplatňovány jsou frontálně, pedagog organizuje činnosti pro všechny děti najednou; zejména u předškolních a starších dětí.

 • Skupinová práce – nemusí být nutně hromadná, děti pracují ve skupinách na společné práci

 • Kooperativní učení – nadstavba skupinové, kdy děti musí spolupracovat na základě vlastních námětů a postřehů

 • Odpočinkové a relaxační činnosti – odpočinek či spánek po obědě, poslech četby, prolíná částečně s individuálními činnostmi

 • Prožitkové učení – získávání nových poznatků vlastním prožitkem, osobní zkušeností, respektuje přirozenou potřebu dítěte k objevování a zkoumání

 • Situační učení – reaguje na konkrétní situace, dítě tak chápe v kontextu v dané situaci

 • Spontánní sociální učení – využívá principu přirozené nápodoby

 

 

 

 

Příprava předškoláků

Přípravě předškoláků věnujeme velkou pozornost. Pro práci s předškoláky je vyhrazen samostatný čas, kdy učitelka pracuje se speciálními didaktickými materiály, zohledňuje individuální potřeby, tempo, schopnosti a dovednosti. V třídním vzdělávací program věnuje těmto aktivitám vlastní prostor. Předškoláci mají možnost hodnotit své vlastní pokroky v portfoliích. Při práci je kladen důraz na předčtenářské a předmatematické představy, dále pak na socializaci, správné držení těla, správný úchop tužky atd. Při těchto činnostech aktivně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně a se Základní školou a mateřskou školou Středokluky a s rodiči dětí.

Pro školní rok 2017/2018 jsou dětem zakoupeny komplety pracovních sešitů Kuliferda. Aktivně spolupracujeme s nakladatelstvím, poskytujeme zpětnou vazbu. Dále se pedagogové ve třídě Soviček v rámci práce s dětmi v posledním ročníku vzdělávání věnují projektu zaměřenému na předčtenářkou dovednost. Pro předškoláky je v tomto školním roce připraven nový projekt, který se věnuje rozvoji předčtenářksých dovedností. Cílem tohoto projektu je především rozvoj schopností a dovedností potřebných ke čtení, např. rozvoj smyslů, zraková a sluchová analýza a syntéza, orientace v prostoru, čase, pravolevá orientace, hrubá a jemná motorika, řeč, komunikační dovednosti, kresba, myšlení, představivost a fantazie.

 

 

 

 

 1. Vzdělávací obsah

 

Vzdělávací obsah je v MŠ Kněževes uspořádán do integrovaných bloků.

 

Integrované bloky jsou příležitostí přirozeně skloubit základní požadavky na vzdělávání dětí předškolního věku: umožňují nabízet dětem různorodé činnosti a příležitosti, které spojuje společné dítěti blízké a srozumitelné téma; vycházejí z přirozených potřeb dětí; respektují potřebu dětí osvojovat si poznatky i dovednosti v reálných souvislostech a umožňují jim vidět smysl toho, čemu se učí; učí děti tomu, co si mohou vyzkoušet a následně pak použít a uplatnit v životní praxi a v dalším učení.“ (Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005)

 

Cíle vzdělávacího programu

 

 • Získání osobní samostatnosti (sebeobsluha, pracovní návyky).

 • Schopnost komunikace v sociální skupině na úrovni přiměřené věku a individualitě dítěte, komunikace s dospělým, přijetí autority.

 • Rozvíjení všech stránek osobnosti dítěte v kontextu prostředí, ve kterém vyrůstá – důraz kladen na zapojení do života obce Kněževes.

 • Osvojení hodnot, které vyznává naše společnost v návaznosti na konkrétní region.

 • Budování vztahu celé rodiny ke škole, k obci, k regionu.

Klíčové kompetence dítěte

 • Kompetence k učení

 • Kompetence k řešení problémů

 • Kompetence komunikativní

 • Kompetence sociální a personální

 • Kompetence činnostní a sociální

 

Oblasti předškolního vzdělávání

 • Dítě a jeho tělo

 • Dítě a jeho psychika

 • Dítě a ten druhý

 • Dítě a společnost

 • Dítě a jeho svět

 

 

INTEGROVANÉ BLOKY

Integrované bloky a jejich podtémata vychází z ročního koloběhu, zvyků a svátků, z tradic naší obce Kněževes a spolupráce s místními obyvateli a organizacemi. (Např.: Svaz žen, Základní škola, Chovatelé drobného zvířectva – návštěva a krmení jejich zvířat. Tato témata jsou dětem blízká a vychází ze zkušeností dětí, na které navazujeme vzdělávací nabídkou podporující propojení člověka a přírody. Veškeré tematicky propojené činnosti jsou dětem předkládány prožitkovou a hravou formou, která podporuje přirozenou dětskou zvídavost, podněcuje osvojování a rozvíjení vědomostí, dovedností a schopností, a ulehčují tím další vzdělávací cestu a uplatnění ve společnosti.

S dětmi společně vytváříme pravidla společného soužití, která dětem usnadňují soužití v mateřské škole, pomáhají dbát o naše zdraví a bezpečnost, psychickou pohodu, a pomáhají budovat systém uznávaných společenských hodnot a norem, na kterých je založena naše společnost.

Jednotlivé integrované bloky obsahují všech pět vzdělávacích oblastí (Dítě a jeho tělo, dítě a psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět). Ve třídě Soviček je v integrovaném bloku vymezen prostor pro práci s předškoláky v posledním roce vzdělávání.

 

Činnosti probíhají ve skupinách či individuálně. U dětí respektujeme individuální tempo. Provádíme logopedický základ.

 1. Kamarádi hola, hola školka volá (září)

Seznámíme se s prostředím školy. Zjišťujeme, že máme spoustu kamarádů, a že ve školce je fajn. Uvědomíme si svou samostatnost a schopnost odloučit se od rodičů. Naučíme se sebeobsluze, hygienickým návykům, ale i pozdravit, poprosit, poděkovat. Zaměříme se na schopnost porozumět pocitům a potřebám druhých, jak se spolu dohodnout a na vzájemnou pomoc: „Když mi něco nepůjde, poprosím paní učitelku nebo kamaráda.“ Naučíme se jak říct svůj názor, ale i respektovat názor druhých a podřídit se. Společně vytváříme pravidla pro soužití, abychom si při hrách neublížili, a jak dávat pozor na své zdraví (co nám prospívá a co škodí). Dbáme na životní prostředí.

Podrobněji rozpracováno v TVP:

Témata jednotlivých bloků v tomto úseku:

Pojď mezi nás, vítání v MŠ

Vesničko má malebná

Aktivity:

 • navazování prvních kontaktů

 • spontánní aktivity

 • vytváření pravidel

 • komunikace s dospělými v rámci MŠ, poprosit o pomoc, poděkovat, vyjadřovat se s respektem k ostatním

 • zavádění rituálů

 • osvojování si praktických dovedností (sebeobsluha, hygiena)

 • podpora komunikace

 • hry – pohybové, seznamovací, sluchové, námětové, rytmické

 • písničky, básničky související s tématem

 • vycházky v okolí mateřské školy

 • pozorování přírody v blízkosti školy, objevování zajímavosti v okolí MŠ

 • výtvarné činnosti, poznávání barev

 • drobné pokusy a experimenty

 • třídění odpadů, rozpoznání různých materiálů

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích a při setkání s cizími lidmi)

 

Dílčí cíle:

 • navazování prvních kontaktů s vrstevníky a s dospělými

 • spontánní hra

 • rozvoj fantazie

 • pozorování přírody v blízkosti školy

 • využívání přírodnin

 • naplnění potřeby pohybu

 • správné držení tužky (uvolňování zápěstí)

 • seznamování se světem kultury a umění (akce pořádané MŠ)

 • osvojení si k věku přiměřených dovedností

 

Očekávané výstupy:

 • navázání prvních kontaktů s vrstevníky a s dospělými

 • zapamatovat si jména učitelek a postupně i jména dětí ve třídě

 • získat a uplatňovat základy společného stolování, stravování a hyg. návyků či sebeobsluhy

 • získat základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

 • orientovat se v okolí mateřské školy

 • rozlišovat různé druhy materiálů

 

 

 1. Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku (podzim- říjen, listopad)

Děti si všímají změn v přírodě a s ochlazením je nutné se přiobléknout, abychom nebyli nemocní. Co se děje na podzim v přírodě? Je čas těšit se z darů přírody, sklízet je a třídit. Zvířátka si shánějí potravu a připravují se na zimní spánek. Děti pouští draky, navázání na tradici v obci – ČSŽ drakiáda – druhá víkend v říjnu.

Používáme knížky, obrázky a pomůcky.

Podrobněji rozpracováno v TVP:

Témata jednotlivých bloků v tomto úseku:

Hrady a zámky

Papíroví draci

Já a moje tělo

Cesta do vesmíru

Aktivity:

 • zpívání a vyprávění příběhů

 • rozhovory nad obrázky

 • jazykové chvilky

 • pobyt na zahradě, vycházky

 • pozorování změn v přírodě

 • pokus - poznávání pomocí smyslů: hmat, zrak a chuť (ochutnávání podzimních plodů, poznávání plodu podle hmatu, porovnávání množství, velikost)

 • prohlížení knih, časopisů, encyklopedií, vyhledávání zajímavostí

 • praktické činnosti s přírodninami

 • zdolávání překážek v terénu i ve třídě

 • poslechové činnosti

 • sběr přírodního materiálu pro další zpracování

 • rozvíjení samostatnosti při spontánní hře a při denních úkolech ve školce

 

 

Dílčí cíle:

 • zaměření na schopnost vyjádřit se, naslouchat druhým, chápat pravidla konverzace

 • sbírání podzimních plodů, používání při různých činnostech

 • využívat hudební nástroje k vlastnímu vyjádření

 • rozvoj řečových a jazykových schopností či dovedností – receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů,…)

 

Očekávané výstupy:

 • poznat počátečních a koncových písmen

 • rozlišovat základní tvary

 • poznat lesní i polní zvířata prostřednictví pohádek, obrázků apod.

 • pochopit, jak můžeme zvířátkům pomoci přečkat zimu

 • pochopit koloběh přírody, souvislosti mezi počasím

 • vyjadřovat své představivosti při hrách, při pohybových, hudebních a výtvarných činnostech

 • přijmout pochvalu i neúspěch

 • vyjádřit dojmy, pocity, prožitky

 • správně vyslovovat

 • osvojit si šetrné zacházení s věcmi a hračkami

 

 

 

 1. Tiše, tiše ježek spí, kdo ho vzbudí, toho sní (zima – prosinec, leden, únor)

Vnímáme prodlužování noci, dny jsou kratší, příroda spí. Jak může člověk pomoct zvířátkům, která nespí?
Těšíme se na Mikuláše, děti se těší – nemají strach.
S napětím vnímáme předvánoční čas – těšíme se na Ježíška. Seznamujeme se s vánočními zvyky a tradicemi. Zimní období vnímáme jako čas stvořený pro posilování rodinných a mezilidských vztahů. Respektujeme tradice a zvyky rodin.

Podrobněji rozpracováno v TVP:

Témata jednotlivých bloků v tomto úseku:

Mikuláš, čert a anděl

Čas Vánoc

Táto, mámo, nauč mě řemeslo

Kouzelná pohádka

Karnevalový rej

Moje rodina

Aktivity:

 • samostatné vyprávění příběhů, dokončení příběhu

 • hudebně pohybové a taneční hry

 • práce s texty

 • pohybové činnosti, využití sálu Kulturního domu

 • bobování, klouzání na ledu, hry se sněhem, pokusy se sněhem, stavby sněhuláků

 • výtvarné a pracovní a dekorativní činnosti

 • pohybové činnosti (chůze, běh, poskoky, lezení, hody…)

 • sebeobslužné činnosti

 • skupinové činnosti, zdobení stromečku

 • experimenty s vodou a ledem

 • didaktické stolní hry – dodržování pravidel

 • používání různých technik a materiálů k výtvarným činnostem

 

Dílčí cíle:

 • soustředit se na dokončení činnosti

 • soustředěně poslouchat a sledovat vyprávění, porozumět slyšenému

 • vyjádřit svou představu a fantazii výtvarně, hudebně, dramaticky

 • orientovat se v prostoru i čase (dnes, včera, zítra…)

 • osvojení si předmatematických dovedností (první, poslední, číselná řada…)

 

Očekávané výstupy:

 • soustředěně poslouchat a sledovat vyprávění, porozumět slyšenému

 • určit barvy, počty, tvary

 • osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích

 • převzít zodpovědnost za své chování

 • naučit se zpaměti báseň, píseň, tanečky

 • aktivně se podílet na vánoční besídce

 • zvládnout jemnou motoriku, postupně i mladší děti

 • upevnit pracovní návyky při práci s barvou

 • postupně si osvojit, co dělají zvířátka v zimě, kde berou potravu, jak jim můžeme pomoci

 • soustředit se na práci a dokončit ji

 • zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

 • poznat hodnotu věcí, hodnotu vztahů

 • orientovat se v prostoru i čase (dnes, včera, zítra…)

 • osvojit si předmatematické dovednosti (první, poslední, číselná řada…)

 • průběžně rozšiřovat vlastní slovní zásobu (např. naučit se na paměť krátké říkanky)

 

 1. Uvijeme věneček ze všech našich kytiček (jaro – březen, duben, květen )

Příroda se probouzí po zimním spánku a my se těšíme na mláďata a jarní přírodu. V naší vsi se rodí spousta mláďat, která ve městech běžně nevidíme (kůzlata, kachny, labutě,…).A na loukách jsou barevné jarní květiny. Dalším oblíbenou činností jara jsou Velikonoce. Seznámíme se s jejich tradicí a zvyky. Vítáme jarní sluníčko a změny v přírodě po zimním čase.

Nedílnou součástí měsíce března je Noc s Anderssenem, které se již tradičně věnujeme.

Podrobněji rozpracováno v TVP:

Témata jednotlivých bloků v tomto úseku:

Zvířátka na vsi i v Zoo

Svět knížek

Velikonoční beránek

Cest kolem světa

Čarodějnice

Oheň, voda, vzduch a země

Aktivity:

 • prohlížení (čtení) knížek, vyhledávání informací v encyklopediích

 • činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, audiovizuální technika, interaktivní tabule)

 • operace s materiálem (třídění, porovnávaní, řazení,…)

 • pozorování přírody na vycházkách, změn po zimě

 • pohybové činnosti - využití tělocvičny

 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů o zvířátkách

 • skupinové práce

 • hry – spontánní i navozené

 • vycházky

 • společenské hry

 • jarní a velikonoční výzdoba školy

 • barvení a malování kraslic

 • výtvarné činnosti

 • velikonoční dílny s rodiči

 • četba, vyprávění, popis, dokončení

 • didaktické stolní hry

 

Dílčí cíle:

 • prohloubení slovní zásoby

 • uvědomění si vztahů mezi lidmi - kamarádství, přátelství, úcta ke stáří

 • posilování zvídavosti, zájmů a radosti z objevování

 • rozlišování slovního tykání a vykání

 

Očekávané výstupy

 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně

 • pozorovat, zkoumat, objevovat – fauna a flora v okolí MŠ

 • pojmenovat členy rodiny

 • učit se nová slova a aktivně je používat

 • osvojit si správný postoj ke svému zdraví a k jeho ochraně

 • správně pojmenovat počasí

 • udržovat pořádek ve svém okolí

 • prožívat radost z výsledku své práce

 • naučit se báseň k tématu

 • získat povědomí o tom, že jinde je počasí jiné

 • soustředit se na činnost

 • znát domácí a hospodářská zvířata

 • mít povědomí o existenci jiných národů (jazyky a nářečí)

 

 

 

 1. Hola hej, hola hej, na prázdniny pojedeme (léto – červen, červenec)

Již se blíží konec školního roku a těšíme se na prázdniny. Budeme se věnovat dopravním pravidlům, díky, kterým budeme vědět, čím a jak se dostaneme na dovolenou. Ať už k moři nebo k rybníku ve vedlejší vesnici. Dále se někteří jedinci těší a připravují se na vstup do základní školy. S těmito dětmi se loučíme na naší Zahradní slavnosti, která je pro ně v tomto období uspořádána. Prvních 14 dní v červenci probíhá v naší MŠ prázdninový provoz.

Podrobněji rozpracováno v TVP:

Témata jednotlivých bloků v tomto úseku:

Kolo je náš kamarád

Na špacíru po Čechách

Ahoj školko!

Čas prázdnin

 

Aktivity:

 • experimentování s vodou a pískem

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech, dopravních situacích a při setkání cizími lidmi)

 • říkanky, básničky, písně k tématu

 • malování, kreslení a další techniky

 • pohybové hry v terénu

 • vystřihování a lepení

 • hry s přírodninami

 • přímé pozorování okolí školy

 • hry se zpěvem

 • práce ve skupinách

 

 

Dílčí cíle:

 • mít povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • poznávat nové kultury

 • osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti

 

Očekávané výstupy:

 • znát pravidla silničního provozu (dopravní značky)

 • poznat většinu dopravních prostředků

 • řešit drobné konflikty dohodou, přijmout kompromis

 • mít zažité základní společenské návyky

 • aktivně se podílet na rozloučení se školkou

 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

 • zazpívat píseň samostatně i ve skupině, poznat rytmus

 • uvědomit si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat kontakt s dospělým

 • být obezřetní vůči cizím lidem

 • znát a mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat a jakým způsobem).

 • dodržovat dohodnutá pravidla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témata integrovaných bloků

 1. 1. – 17. 9. Pojď mezi nás, vítání v MŠ

 2. 18. – 1.10. Vesničko má malebná

 3. 2. – 15. 10. Hrady a zámky

 4. 16. 10. – 29. 10. Papíroví draci

 5. 30. 10. – 12.11. Já a moje tělo

 6. 13. – 26. 11. Cesta do vesmíru

 7. 27. 11. – 10. 12. Mikuláš, čert a anděl

 8. 11. – 22.12. Čas Vánoc

 9. 1. – 14. 1. Táto, mámo, nauč mě řemeslo

 10. 15. – 28.1. Kouzelná pohádka

 11. 29. 1. – 11. 2. Karnevalový rej

 12. 12. – 25. 2. Moje rodina

 13. 26. 2. – 11.3. Zvířátka na vsi i v Zoo

 14. 12. – 25.3. Svět knížek

 15. 26. 3. – 6.4. Velikonoční beránek

 16. 9. – 22.4. Cesta kolem světa

 17. 23. 4. – 6. 5. Čarodějnice

 18. 7. – 20. 5. Oheň, voda, vzduch a země

 19. 21. 5. – 3.6 Kolo je náš kamarád

 20. 4. 6. – 17.6. Na špacíru po Čechách

 21. 18. 6. – 1.7. Ahoj školko!

 22. 2. – 13. 7. Čas prázdnin

 

Doplňující programy a projekty a další aktivity

 • Cílená příprava předškolních dětí ve spolupráci s Pedagogicko- psychologickou poradnou, používání didaktických materiálů Raabe – Kuliferda, odborné metodiky Barevné kamínky a další odborná literatura

 • Hravé lyžování – týdenní lyžařský výcvik

 • Hravé in-line bruslení – týdenní výcvik bruslení

 • Noc s Andersenem

 

 

 1. Evaluační systém

 

Evaluace probíhá na dvou úrovních - evaluace vnější a vnitřní.

Vnější evaluaci provádí

 • Formálně zřizovatel (obec Kněževes) a Česká školní inspekce

 • Neformálně rodiče a veřejnost

Vnitřní evaluaci (autoevaluaci) provádí

 • pedagogický sbor ve třech úrovních: na úrovni školy, na úrovni třídy a na úrovni jednotlivých dětí.

 

Na úrovni školy jsou k hodnocení používány Inventáře RVP PV. Hodnocení probíhá na pedagogických radách dle předem schváleného plánu (tvoří přílohu tohoto dokumentu).

 • ŠVP

 • Věcné podmínky

 • Životospráva dětí v mateřské škole

 • Psychosociální podmínky

 • Organizace vzdělávání

 • Řízení mateřské školy

 • Personální a pedagogické zajištění vzdělávání

 • Spoluúčast rodičů

Zodpovědnost: Mgr. Naděžda Rollová

 

Na úrovni tříd pedagog provádí:

 • evaluaci integrovaných bloků v protokolech;

 • hodnocení třídy dětí ve slovních rozborech na pedagogických radách.

Zodpovědnost: Mgr. Naděžda Rollová, Bc. Lucie Merhautová, DiS., Gabriela Maťátková, DiS.

Na úrovni dítěte pedagog provádí:

 • hodnocení jednotlivých dětí v protokolech;

 • hodnocení sebe sama (za použití Inventáře RVP PV):

  • přístup k dětem

  • profesionální dovednosti související s pedagogickým procesem

  • pedagogický styl

  • vzdělávací nabídky (tvorba a naplňování TVP)

Zodpovědnost: jednotlivé pedagogické pracovnice

Přehled evaluačních činností:

Oblast: Podmínky vzdělávání

 • cíle – dosažení co nejlepších výsledků vzdělávání z hlediska školy

 • kritéria – zlepšování stavu

 • nástroje – inventáře RVP PV

 • časové rozvržení – v průběhu školního roku v rámci pedagogických rad

 • zodpovědnost – ředitelka školy + pedagogická rada

 

Oblast: Průběh vzdělávání

 • cíle - dosažení co nejlepších výsledků vzdělávání z hlediska pedagogických pracovníků

 • kritéria – zlepšování stavu

 • nástroje – inventáře RVP PV, hospitační činnost

 • časové rozvržení – v průběhu školního roku a v rámci pedagogických rad

 • zodpovědnost – ředitelka školy a pedagogická rada

 

Oblast: Výsledky vzdělávání

 • cíle – dosažení co nejlepších výsledků vzdělávání na úrovni dítěte

 • kritéria – všestranný rozvoj dítěte

 • nástroje – pozorování, kresba, záznamy, pedagogická diagnostika, spolupráce s rodiči a odborníky

 • časové rozvržení – v průběhu školního roku

 • zodpovědnost – kmenové učitelky ve třídách

 

V Kněževsi, dne 1. 9. 2016 Mgr. et Bc. Niké Slabová

ředitelka školy

 

 

 

Revize provedena dne 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán autoevalvace pro školní rok 2017/2018

 

K autoevalvaci jsou použity inventáře RVP PV. Jejich vyplňování probíhá v rámci věcné diskuze v rámci Pedagogických rad dle schváleného časového harmonogramu.

25. 9. 2017 Školní vzdělávací program

24. 10. 2017 Věcné podmínky

22. 11. 2017 Životospráva dětí v mateřské škole

14. 12.2017 Psychosociální podmínky

26. 1. 2018 Organizace vzdělávání

26. 2. 2018 Řízení mateřské školy

27. 3. 2018 Personální a pedagogické zajištění vzdělávání

25. 4. 2018 Spoluúčast rodičů

 

Inventáře určené k individuální autoevalvaci vyplní každý pedagog osobně a odevzdá na poradě dne 14. 12. 2017:

 • Vzdělávací proces

 • Profesionální dovednosti související s pedagogickým procesem

 • Pedagogický styl

 • Vzdělávací nabídka (tvorba a naplňování TVP)

 

 

 

Mgr. Niké Slabová